آموخته ام

آموخته ام که خداعشق است

 

وعشق تنهاخداست

 

آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم

 

خداباتمام عظمتش

 

 عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم

 

آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم

 

خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته

 

آموخته ام که زندگی دشواراست

 

ولی من ازاوسخت ترم...


خوش به حالت...

خوش بحالت غریبه ! دنیای کسی هستی که دنیای من است ...

چنان در تو غرق شده که بخاطر تو مرا نادیده میگیرد... مرا .. اشک هایم را ...
دلتنگی هایم را ... غم نگاهم را ... بغض هایم را .. می بیند و چشم هایش را می بندد ...


سلامتی خودم...که بهتر از همه بلد بودم بهش دروغ بگم...

ولی نگفتم...سلامتی خودم...که راحت میتونستم خیانت کنم...ولی نکردم...سلامتی خودم...که تو بدترین شرایطش هم ترکش نکردم...

سلامتی خودم که انقدر احمق بودم...


دنیا را بدون خانمها ها تصور کنید...

بازار ها خالی...پولها اضافه...خیابونها خلوت...مخابرات ورشکسته...و شیطان بیکار


پسره اس داد به دوست دخترش :کجایی عزیزم؟

دختره گفت:خونه خستم تو کجایی؟

-تو پارکم پشت سرت ول  کن دستشو لامصب


هیس دخترها فریاد نمی زنند             هیس دخترها بلند نمی خندند

هیس دخترها باید درد راتحمل کنند      هیس دخترها باید بسوزند و بسازند

هیس دخترها حق ندارند                  فقط به جرم دختر بودن

هیس دخترها حق ندارند که حتی عکسشون رو آگهی ترحیمشون چاپ بشه

هیس دخترها باید آرام بگیرند           هیس...هیس... 


اسمم دختر است همان کسی که نمیتواند از ساعت ۸شب بیرون باشد

همان کسی که استادیوم فوتبال برایش ممنوع است

همانی که اختیارش دست مرد است

همانی که نباید بلند بخندد

همان کسی که همه درخیابان نگاهش میکنند و زیرلب میگویند جوووووووون

همانی که برای سوار کردنش کنار خیابان ماشین ها صف میکشند

همان کسیکه...همانی که...

بس کنید دیگر دنیا را برایمان جهنم کرده اید.


دختر شايسته ايرن معرفي شد

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.دنباله چي ميگردي همه ي دختراي ايران شايسته هستن


کودک گل فروشی تمنا میکرد:گل بخر

گفتم:برای که؟

گفت:برای عشقت

گفتم:عشقم به عشقش هدیه داد چی؟

کودک لحظه ای سکوت کرد و گفت:گل هایم فروشی نیست


به کودک فال فروشی گفتم:چه میکنی؟

گفت:برای کسانیکه در دیروز خود مانده اند فردا میفروشم .