پدر نازم

 

                                        بـبـخــش اگـه یـکی رو دارم                          بــرام خـــدایـی مـیـکـنـه  و بیشتر از جونم دوسش دارم. ..

 ببین دختر خانوم روزی که ازدواج میکنی اونی که

میخنده مادرته چون تو داری خوشبخت میشی و

تو رو تو لباس عروسی میبینه اما اونی که غم داره

و از درون از جدا شدنت اشک میریزه اونی که

تو تا عمر داری ناموسشی اونی که نمی تونه

پشتت نباشه اونی که تو آبروشی اونی که با

نابودی تو کمرش میشکنه.... بابات..... ببین چقد به

این پسرایی که میان و میرن فکر میکنی چقد بخاطرشون

هر کاری میکنی واسه اون بابا اون مرد اصلی کل

عمرت یکم وقت بذار . بدون.. محبت تورو با هیچ

مهر و محبتی تو دنیا عوض نمی کنه ... اونه که

ناز واقعی تورو با دنیا میخره نه پسری که ناز بودن

تورو واسه ارضاء نیازهای روحی و جسمی خودش

میبینه به بابات محبت کن دوست داشتنتو ابراز کن

ببین بهت خیانت میکنه؟ ببین محبتتو با دختر خوشکلو

خوش هيكل تر از تو میفروشه؟ ببین اشکتو در میاره؟

....... نکن .... همیشه نیستا.......

قدرشو بدون پرپرش نکن


برا ی دوست

این وب واس ماس ینی کلیش ماس ماس

اما وبلاگی که من خیلی دوسش دارمو دست خودم نیست

مال آیدا ست لطفا سر بزنید

پشیمون نمیشید

http://firehearts27.blogfa.com

مرسی آیدا


عکس نوشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دختر باس...

 

 

 

 


بهترین


خخخخخخخخخخخخخخخخخخ


دلنوشته

نميگم وايسا . .

نميگم مال من شو . .

 

فقط جواب يہ سوالمو بده بعد برو . .

اون روزاے اول گوشيت دست کے بود ؟

آخہ خيلے قشنگ مے نوشت . .

برو گوشيتو بده بہ همون آدم . .

همون کہ خيلے نگرانم بود . .

همون کہ خيلے دوسم داشت . .

همون کہ با مهربونيش منو عاشق خودش کرد . .

همون کہ نميذاشت گريہ کنم . .

 

همون کہ واسش مهم بود "بودنم" . .

 

من . .

فقط اونو ميخوام . .

تو . .

تويے کہ اشکام واست مهم نيس . .

تويے کہ شکوندن دلم واست تفريح شده . .

تو . .

بُــــــــرو . .

ولے بدون زمين گرده . .

يہ روز . .


کلاس درس دخترا....


oooooooooooooooooOOOOOO

ﺴﺮ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯾﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ

ﻧﺸﺴﺖ .

ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺭﻓﺖ.

ﭘﺴﺮ

ﭘﺮﺳﯿﺪ :

ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ؟

ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﮔﻔﺖ 50 ﺳﻨﺖ . ﭘﺴﺮﮎ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺩﻫﺎﯾﺶ

ﺭﺍ ﺷﻤﺮﺩ

ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺴﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ؟

ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺰﻫﺎ ﭘﺮﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ

ﻭ ﻋﺪﻩ

ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ

ﮔﻔﺖ :35 ﺳﻨﺖ

 

ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ.

ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﭘﺴﺮﮎ

ﺩﺍﺩﻭ ﺭﻓﺖ،ﭘﺴﺮ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺭﺍ

ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ

ﺭﻓﺖ ..

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﯿﺰ ﺭﻓﺖ

ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺵ

ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺩﺭﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺧﺎﻟﯽ

15 ﺳﻨﺖ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ

ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺴﺘﻨﯽ

ﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑﺨﺮﺩ .

 

ﺁﺭ

چه زیبا گفت شکسپیر:

 

بعضی بزﺭﮒ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،

 

ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ,ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ

 

ﺭﺍ بدون ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ


سرباز